فروش ویژه تشک پرهام از درب کارخانه
با ارائه کارت نظام پرستاری
اقساط ۱۸ ماهه بدون پیش پرداخت
نقدی ۳۰ درصد تخفیف

واحدفرهنگی و رفاهی نظام پرستاری مشهد