🕹مشهد:احمد آباد، نبش راهنمایی۱

☎️٠۵١٣٨۴٠١۴۶٧
📞٠٩١۵١١۵٩٨٢۶-٠٩٣۵٨٨٧۵٧۴١

ارائه کارت نظام پرستاری الزامی میباشد

پایین مدیریت فرهنگی ورفاهی نظام پرستاری مشهد اضافه گردد