🌺🌺🌺بن خرید گل وگیاه جهت همکاران محترم ۱۵ الی ۳۰ درصد تخفیف

🔹جهت دریافت به نظام پرستاری مشهد مراجعه نمایید

✔مدیریت فرهنگی رفاهی نظام پرستاری مشهد