با سلام
دوره مدیریت زخم جامع ترین دوره اموزش وتربیت پرستاران زخم کار است که تمام نیازهای اموزشی یک نیروی ویژه زخم کار در ان دیده شده است
🔹 این دوره توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس شرح درس مصوب توسط اساتید زخم تهران شروع و پس از انعقاد قرارداد همکاری سازمان نظام پرستاری مشهد با جهاد دانشگاهی این دوره در سازمان نظام پرستاری شروع شد و حدود ۲ دوره با موفقیت تشکیل شد و با توجه به نیاز پرسنل پرستاری به این دوره جامع و افزایش متقاضیان کد ۳ دوره در حال برگزاری است
✔این دوره جامع ترین دوره می باشد که هر کارشناس پرستاری در صورت نداشتن سابقه کار زخم با گذراندن این دوره که علاوه بر تئوری کاراموزی هم دارد می تواند در زمینه زخم فعالیت نماید

🌹تخفیف ۵ درصد پس از تأیید واحد عضویت نظام پرستاری مشهد به شما عودت می شود و فقط برای اعضای نظام مشهد قابل اعمال خواهد بود.