فروشگاه دوچرخه فولادی

فروش انواع دوچرخه با شرایط ویژه نقدی واقساطی

به پاس قدردانی از مدافعان سلامت و اعضای سازمان نظام پرستاری اقساط بدون پیش پرداخت وبدون بهره تا ۶قسط یک سوم نقد الباقی تا ۹ قسط

نقدی تا ۷ درصد تخفیف

ارائه کارت عضویت نظام پرستاری الزامی است

شعبه ۱: روبروی ۱۷شهریور ۱۷

شعبه ۲: نبش ۱۷شهریور ۸

واحد فرهنگی ورفاهی نظام پرستاری مشهد