شروع دوره جامع مدیریت زخم

دوره جامع مدیریت زخم کد ۲ با حضور دکتر جاوید از جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در محل نظام پرستاری مشهد با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی شروع شده است که مدیریت آموزش نظام پرستاری مشهد از این دوره بازدید داشتند.