عینک موسوی ۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضای نظام پرستاری با ارائه کارت عضویت
عینک طبی
عینک آفتابی
لنز و عدسی
تعمیرات رایگان فریم های خریداری شده ازشعبات
شعبه ۱: خیابان دانشگاه چهار راه گلستان پاساژ گلستان عینک موسوی
شعبه۲ : احمد آباد عارف ۲ ساختمان ۲۰ کانون عینک

واحد فرهنگی ورفاهی نظام پرستاری مشهد