قابل توجه همکاران محترم

?مهد سه ستاره پرواز واقع در شهرک غرب قاسم آباد

?بهترین مهددرمنطقه با ۱۵درصدتخفیف شهریه

✔جهت استفاده ارائه معرفی نامه از واحد نظام پرستاری الزامی است

✅مدیریت فرهنگی و رفاهی نظام پرستاری مشهد