هفته دوم دوره جامع مدیریت زخم کد ۲ با حضور اساتید برجسته از جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت دو روز از مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ تا ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ در محل نظام پرستاری مشهد با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی برگزار شد.