جلسه آخر کد ۲ دوره مدیریت زخم با حضور دکتر حسینیان ، پنج شنبه وجمعه ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۳۹۹ برگزار گردید.