کتاب واکسیناسیون ذهنی دربرابر کرونا

تالیف ؛ دکتر حسین اقبالی نسب
متخصص روانکاوی ،روانشناس سبز

تهیه کننده مدیریت فرهنگی ورفاهی نظام پرستاری مشهد