اهداف و دستاوردهای ما در دوره پنجم نظام پرستاری مشهد

۱ – تحقق مطالبات پرستاران شرکتی

۲ – تحقق مشاغل سخت و زیان آور

۳ – پیگیری پرداخت حقوق

۱ – تحقق مطالبات پرستاران شرکتی

۲ – تحقق مشاغل سخت و زیان آور

۳ – پیگیری پرداخت حقوق

۱ – تحقق مطالبات پرستاران شرکتی

۲ – تحقق مشاغل سخت و زیان آور

۳ – پیگیری پرداخت حقوق

اعضای تیم دور پنجم نظام پرستاری مشهد

محسن گچ پزان

محسن گچ پزان

رئیس هیئت مدیره
علی گلستانی

علی گلستانی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید نخعی

حمید نخعی

دبیر و سخنگوی هیئت مدیره
حسین مومنی

حسین مومنی

رئیس کمیسیون حقوقی هیئت مدیره
حسینعلی محمدی

حسینعلی محمدی

رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش هیئت مدیره
محمد رحیمی

محمد رحیمی

مدیریت اجرائی (اداری-مالی) هیئت مدیره
سید جواد توکلی

سید جواد توکلی

مدیر کمیسیون توسعه و تحول هیئت مدیره
سیده فاطمه بحرینی

سیده فاطمه بحرینی

مدیر کمیسیون ارزشیابی و بهبود کیفیت هیئت مدیره
اعظم فخری محمودی

اعظم فخری محمودی

مدیر روابط عمومی هیئت مدیره
مهدی شرفی مقدم

مهدی شرفی مقدم

مدیر کمسیون فرهنگی و رفاهی هیئت مدیره